• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Pacjent/Profilaktyka/Świadczenia profilaktyczne u dzieci i młodzieży do 19 (..)

Świadczenia profilaktyczne u dzieci i młodzieży do 19 roku życia

Kto realizuje świadczenia profilaktyczne w POZ u dzieci i młodzieży?

Świadczenia profilaktyczne u dzieci i młodzieży w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ) realizują:

 • lekarz POZ,
 • pielęgniarka POZ,
 • położna POZ.

Zakres profilaktyki realizowanej przez lekarza POZ

Świadczenia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia obejmują:

 • wizyty patronażowe,
 • badania bilansowe z uwzględnieniem wykonania w trakcie badań testów przesiewowych adekwatnych do wieku rozwojowego świadczeniobiorcy,
 • koordynację wykonania i dokonanie kwalifikacji do obowiązkowych szczepień ochronnych realizowanych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • informowanie opiekunów prawnych lub faktycznych o szczepieniach zalecanych,
 • identyfikację czynników ryzyka oraz zagrożenia zdrowotnego pacjentów oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na ich ograniczenie,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej i rozpoznania środowiska pacjenta.

Zakres profilaktyki realizowanej przez pielęgniarkę POZ

Świadczenia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia obejmują monitorowanie rozwoju zadeklarowanych do pielęgniarki POZ dzieci i młodzieży, w tym wizyty patronażowe oraz testy przesiewowe adekwatne do wieku rozwojowego świadczeniobiorcy zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Zakres profilaktyki realizowanej przez położną POZ

Świadczenia profilaktyczne położnej POZ obejmujące opiekę nad noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia realizowane są w formie 4 do 6 wizyt patronażowych:

 • nie później niż 48 godzin po opuszczeniu szpitala przez matkę i dziecko, w 1-6 tygodniu życia mających na celu:
  1. obserwację i ocenę rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów,
  2. ocenę odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia,
  3. wykonywanie pomiarów i ich ocenę, wykrywanie objawów patologicznych,
  4. ocenę relacji rodziny z noworodkiem, prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie: pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, szczepień ochronnych, badań profilaktycznych,
  5. promowanie zachowań prozdrowotnych rodziców, identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie, formułowanie diagnozy i ustalanie hierarchii podejmowanych działań.

Miejsca realizacji:

do góry