• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2018 r.

Elementy niedostępne to m.in.

  • wybrane pliki do pobrania na stronie nie są dostępne cyfrowo,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Sabina Lampert, sekretariat@zozknurow.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 3319324. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przychodnia Nr 1 przy ul. Ks. Koziełka 8, 44-190 Knurów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzi jedno wejście z poziomu terenu zewnętrznego nieograniczone stopniem. Komunikacja pozioma korytarzem wewnętrznym do urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych (urządzenia nie może być wykorzystane w trakcie pożaru) z dostępem do parteru i pierwszego piętra. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach dostępna jest winda, którą można dostać się na parter i piętro budynku. W budynku znajdują się dwie toalety dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane jedna na parterze i jedna na piętrze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak informacji dotykowej/głosowej - ta dostępna jest wyłącznie poprzez wsparcie pracownika Zakładu. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Zakładu pod nr tel. 32 3319324. Punkt zbiórki. System oddymiania. Procedury ewakuacyjne i przeszkolenie pracowników.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Zakładzie. Osoby uprawnione, mogą skorzystać z powyższych usług w Przychodni Nr 1 za pomocą połączenia z tłumaczem języka migowego online.

Przychodnia Nr 2 przy ul. K. Wielkiego 6, 44-194 Knurów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzą trzy wejścia ze schodami, urządzenie do przemieszczania się osób niepełnosprawnych (urządzenie nie może być wykorzystane w trakcie pożaru) dostępne z poziomu terenu zewnętrznego nieograniczone stopniem oraz wejście z pochylni. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach dostępna jest winda, którą można dostać się na parter i piętro budynku oraz pochylnia z której można się dostać na parter budynku. W budynku znajdują się trzy toalety dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane dwie na parterze i jedna na pierwszym piętrze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku zastosowano następujące urządzenia i inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących: pętle indukcyjne, interkomy, usługę tłumacza migowego online, komputer z oprogramowanie powiększającym, udźwiękowiającym i ubrajlawiającym, tablety wraz z oprogramowaniem Mówik. Brak informacji dotykowej/głosowej - ta dostępna jest wyłącznie poprzez wsparcie pracownika Zakładu. Dźwiękowy system ostrzegawczy przeznaczony do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału sygnalizacji pożarowej, bez komunikatów głosowych. Punkt zbiórki. Przegrody ogniowe. System oddymiania. Procedury ewakuacyjne i przeszkolenie pracowników. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Zakładu pod nr tel. 32 3319324.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Zakładzie. Osoby uprawnione, mogą skorzystać z powyższych usług w Przychodni Nr 2 za pomocą połączenia z tłumaczem migowym online.

Przychodnia Nr 3 przy ul. S. Staszica 1, 44-193 Knurów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzi jedno wejście ze schodami oraz urządzenie do przemieszczania się osób niepełnosprawnych (urządzenia nie może być wykorzystane w trakcie pożaru) dostępne z poziomu terenu zewnętrznego nieograniczone stopniem. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach dostępna jest winda, którą można dostać się na parter budynku. Działalność prowadzona jest tylko na parterze. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak informacji dotykowej/głosowej - ta dostępna jest wyłącznie poprzez wsparcie pracownika Zakładu. Czujki dymowo-temperaturowe, które w przypadku zagrożenia pożarowego uruchamiają system dźwiękowy bez komunikatu głosowego. Procedury ewakuacyjne i przeszkolenie pracowników. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Zakładu pod nr tel. 32 3319324.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Zakładzie. Osoby uprawnione, mogą skorzystać z powyższych usług w Przychodni Nr 3 za pomocą połączenia z tłumaczem migowym online.

Przychodnia Nr 4 przy ul. Dywizjonu 303 8, 44-196 Knurów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzi jedno wejście z poziomu terenu zewnętrznego nieograniczone stopniem. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Wejście do budynku nie jest podwyższone także zapewnia dostęp dla osób na wózkach. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak informacji dotykowej/głosowej - ta dostępna jest wyłącznie poprzez wsparcie pracownika Zakładu. Czujki dymowo-temperaturowe, które w przypadku zagrożenia pożarowego uruchamiają system dźwiękowy bez komunikatu głosowego. Procedury ewakuacyjne i przeszkolenie pracowników. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Zakładu pod nr tel. 32 3319324.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Zakładzie. Osoby uprawnione, mogą skorzystać z powyższych usług w Przychodni Nr 4 za pomocą połączenia z tłumaczem migowym online.

Przychodnia Nr 5 przy ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzą trzy wejścia oraz podjazd dostępny z poziomu terenu zewnętrznego nieograniczony stopniem. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach dostępny jest podjazd, którym można dostać się na parter budynku. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak informacji dotykowej/głosowej - ta dostępna jest wyłącznie poprzez wsparcie pracownika Zakładu. Procedury ewakuacyjne i przeszkolenie pracowników. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Zakładu pod nr tel. 32 3319324.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Zakładzie. Osoby uprawnione, mogą skorzystać z powyższych usług w Przychodni Nr 5 za pomocą połączenia z tłumaczem migowym online. 

Administracja przy ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzi jedno wejście dostępne z poziomu terenu zewnętrznego nieograniczone stopniem. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach oraz z dysfunkcją ruchową na parterze budynku udostępniony jest stolik. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy Klient na wózku oraz z dysfunkcją ruchową chce skorzystać z usług Administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie może skontaktować się z Sekretariatem dzwoniąc znajdującym się na parterze dzwonkiem (na miejscu w budynku) lub telefonicznie pod numerem - 32 331 9234 lub mailowo WYŚLIJ WIADOMOŚĆ w celu umówienia wizyty. Pracownik Sekretariatu, po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Zakładu. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak informacji dotykowej/głosowej - ta dostępna jest wyłącznie poprzez wsparcie pracownika Zakładu. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Zakładu pod nr tel. 32 3319324.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Zakładzie. Osoby uprawnione, mogą skorzystać z powyższych usług w Administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie za pomocą połączenia z tłumaczem migowym online.

do góry